Eigen label

HF Mancozeb DG

Wettelijk Gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in:
a. de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen.
b. de teelt van winter- en zomertarwe.
c. de teelt van appels en peren.
d. de teelt van 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten.
e. de teelt van bloembollen, met dien verstande dat bij teelten op zandgronden de toepassing voor zover gelegen in de bloembollenstreek niet is toegestaan.
f. de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Specificaties:
Water dispergeerbaar granulaat
Toelatingsnummer: 13884 N
Werkzame stof: Mancozeb
Gehalte: 75%
Toxicologische groep: Dithiocarbamaten
UN Nr.: 3077

Dosering

Appels

Ter bestrijding van schurft
(Venturia inaequalis):
Toepassen kort voor de bloei, tijdens en na de bloei met een
interval van 10 dagen. Maximaal
4 toepassingen per teelt-
seizoen. Maximaal 2,0 kg/ha toepassen.
- 0,20% (200 gr/100 l water) voor en tijdens de bloei.
- 0,15% (150 gr/100 l water) na de bloei.

Peren

ter bestrijding van schurft
(Venturia pirina):
Toepassen kort voor de bloei, tijdens en na de bloei met een
interval van 10 dagen. Maximaal
4 toepassingen per teelt-
seizoen. Niet toepassen op Conference. Max. 2,0 kg/ha.
- 0,20% (200 gr/100 l water).

Poot‐, consumptie‐ en zetmeelaardappelen

Ter voorkoming van loofaantast
ing door de aardappelziekte
(Phytophthora infestans).
De bespuitingen om de 7 à 10 dagen herhalen. Maximaal 8 toepassingen per teeltseizoen.
- 2 kg/ha.

Winter‐ en zomertarwe

Ter bestrijding van Septoria spp. Toepassen vanaf begin aan‐
tasting met een interval van 10‐14 dagen gedurende de
periode vanaf het verschijnen van de aren tot aan begin bloei.
Maximaal 3 toepassingen per teeltseizoen.
- 2 kg/ha.

1e en 2e‐jaars plantuien, zaai‐ en zilveruien en Sjalotten

Ter bestrijding van valse meeldauw. Interval van 10 dagen. Maximaal 5 toepassingen per teeltseizoen.
- 2 kg/ha.

Bloembollen
Ter bestrijding van vuur
(Botrytis soorten):
Maximaal 8 toepassingen met
een interval van 7 dagen.
- 2 kg/ha.

Chrysanten
Ter bestrijding van
Chrysantenroest en Pelargoniumroest.
Max. 3 à 4 keer preventief met een interval van 7 dagen.
- 0,3% (300 gr/100 l water).

Bedekte teelt van bloemisterijgewassen
Ter bestrijding van Japanse roest en Pelargoniumroest.
Preventief met een interval
van 7 dagen.
- 0,3% (300 gr/100 l water).

Gebruiksaanwijzing: Kijk voor exacte gegevens op het etiket.

Veiligheid & downloads

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.