Eigen label

Gnatrol SC

In veel gewassen, met name in het jonge plantmateriaal, ontstaat er veel schade en overlast door,  larven van varenrouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Scatella spp.). Ook spelen zij een belangrijke rol in het verspreiden van schimmels en bacteriën zoals, Pythium spp. en Fusarium spp..

Gnatrol® SC bestrijdt de larven van rouwmuggen /sciaravliegen in bloemisterijgewassen. Gnatrol® SC bevat eiwitten op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. israelensis stam AM65-52. De eiwitten worden door de larven opgenomen met het voedsel en in de darm geactiveerd door de pH van het darmstelsel en de enzymen. De eiwitten binden aan specifieke receptoren van de darmwand van de larven en blokkeren de ionenuitwisse-ling. Dit vernietigt de darmcel en uiteindelijk de darmwand. De larven stoppen met hun voedingsactiviteit onmiddelijk na inname van het middel en sterven ongeveer 24 uur later. De jongste larvenstadia zijn gevoeliger dan de oudere.

Gnatrol®SC bevat 123 g/l Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Stam AM65-52 als suspensie concentraat.

Dosering

Bij preventieve toepassing of lichte aantasting kan de dosering worden verlaagd naar 5ml/m2. Gnatrol® SC kan ook worden gebruikt voor zaaien of stek steken. Bij zware aantasting is het raadzaam om de dosering van 10ml/m2 te gebruiken en de toepassing na 5 dagen te herhalen. De bestrijding is hoger bij de jongste larvale stadia, het is dus goed om de behandeling een aantal keer te herhalen (max. 3 per teeltcyclus, min. interval 5 dagen).

In de teelten van bloemisterijgewassen het middel toepassen in ruim water (0,2 – 2,0 liter water per m2). In geval van druppelbehandeling kan in alle groeistadia worden behandeld. In geval van spuiten alleen toepassen vóór de bloei.
Gnatrol®SC niet combineren met koper en/of chloor bevattende fungiciden en bemesting.

Dit middel bevat de werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. De IRAC code is 11A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentie-management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Dit product kan niet worden gecombineerd met koper- of chloorhoudende meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen met koper of chloor. Het is een levend product dus ook niet met peroxides te combineren. Gnatrol®SC is wel te combineren met nematoden en is goed integreerbaar met natuurlijke vijanden.

Gnatrol®SC is eenvoudig op te slaan en tot wel 24 maanden houdbaar. In de originele gesloten verpakking, vorstvrij bewaren, in een frisse, donkere en afgesloten ruimte, die daarvoor bestemd is.

Veiligheid & downloads

  • P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
  • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
  • P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
  • P501 - Deze verpakking is bedrijfsaval mits deze goed is schoon gespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of de verpakking geen water verontreinigt.
  • EUH208 - Bevat 1,2-benzosothizoline-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzigng om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
  • Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
  • Lees altijd voor gebruik het gehele etiket.

 

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.