Adjuvants

Spur

Spur is een organische uitvloeier op siliconen basis. Spur is speciaal gemaakt als uitvloeier voor de land‐ en tuinbouw (zowel bedekt als onbedekte teelt) voor het optimaal verdelen van gewasbeschermingsmiddelen op moeilijk te bevochtigen oppervlakten. Speciaal kan hierbij worden gedacht aan bladoppervlak met een dikke waslaag of het bevochten van moeilijk te bereiken insecten. Spur is een uitvloeier op basis van organisch gemodificeerd tri‐siloxaan en co‐polymeren. Spur optimaliseert de werking van gewasbeschermingsmiddelen door:

 • Verlagen van de oppervlaktespanning.
 • Verbetering van de bladbedekking.
 • Optimale uitvloeiing waardoor snelle en gelijkmatige verdeling van het middel plaatsvindt.
 • Verbeterde indringing in de waslaag waardoor opname van actieve stoffen wordt bevorderd.
 • Mogelijke reductie van de hoeveelheid spuitvloeistof.
 • Verhogen van de regenvastheid.

Spur kan ingezet worden voor het verbeteren van de werking van herbiciden, fungiciden, insecticiden en groeiregulatoren. Spur kan worden gebruikt indien een zeer goede uitvloeiing van de spuitvloeistof gewenst is. Door toevoeging van Spur aan de tankmix, vloeit de spuitvloeistof op een dusdanige manier over het blad, zodat ook bij moeilijk te bereiken plaatsen toch een optimale bedekking wordt verkregen. Alleen bestemd voor professioneel agrarisch gebruik.

Dosering

Spur is een uitvloeier voor toepassing in diverse gewassen.
Algemeen: 0,10 ‐ 0,15 % van de totale waterhoeveelheid (bij gebruik van 100 liter water per ha, max. 200 ml Spur per ha).
Spruitkool: 0,025 % (en maximum van 200 ml bij 400 liter water).
Appel en peer: Bij de schimmelbestrijding 0,05‐0,1 % (50‐100 ml per 100 liter water) met een maximum van 250 ml per ha.
Appel en Peer: Bij de insectenbestrijding 0,1 % met een maximum van 250 ml per ha.
Sierteelt, Boomkwekerijgewassen en Vaste Planten: 0,01‐0,02 % (10–20 ml per 100 liter water en een max van 200 ml per ha).
Uien en prei en kool: Het betreft specifiek de moeilijke insecten (trips) in uien, prei en kool: 0,05% - 0,15% per 100 liter water. Voor toepassing in uien en prei met contact-insecticiden; gebruik bij droog gewas minimaal 800 – 1.000 liter water met Matig-Grove druppel voor een goede indringing.
Andere gewassen: Daarnaast kan Spur worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging aan gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, schimmels en insecten. De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt toegevoegd, etc. Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Vul de spuittank voor ¾ met water en zet het roermechanisme aan. In tegenstelling tot Kantor, Prolong XP en Concrete HF dient Spur als laatste aan de tankmix toegevoegd te worden. Dus eerst de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel(en) en dan de gewenste hoeveelheid Spur. Vul daarna de tank aan tot de totaal benodigde hoeveelheid water. Houd het roermechanisme in werking tot dat de totale waterhoeveelheid is verspoten. Na het gebruik van Spur uw apparatuur goed reinigen. Bij het reinigen wordt het gebruik van een speciaal tankreinigingsmiddel aanbevolen.
Spur is mengbaar met welhaast alle gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Bij twijfel is het raadzaam een proefbespuiting uit te voeren of contact op te nemen met uw dealer.
Spur is in vele gewassen inzetbaar. Het verdient aanbeveling, voor zover nog geen ervaring is opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen soorten en/of variëteiten het middel goed verdragen. Tenzij ervaring in de praktijk is opgedaan wordt gebruik in gevoelige bloeiende bloemgewassen ontraden.

Veiligheid & downloads

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-bescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Kwaliteit beweegt ons!

Postadres: Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord
Vestigingsadres: Ecu 2, 8305 BA, Emmeloord

Tel +31 (0)527 63 15 00

© Holland Fyto U.A.